DISCLAIMER


HEUS Sport / Clubfanz.nl
Edisonstraat 80
3281 NC  Numansdorp


1. ALGEMEEN


A. TOEPASSINGSGEBIED
CLUBFANZ.NL - [email protected]
       i.         Deze disclaimer geeft aan onder welke voorwaarden wij de informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening aan u als bezoeker van de website aanbieden.
     ii.         De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening op: clubfanz.nl, hierna: “website”. Deze website wordt beheerd door HEUS  Sport.

    iii.         Uw gebruik van de website, informatie op deze website of aangeboden aanverwante dienstverlening op de website, is onderhevig aan de voorwaarden die door HEUS Sport zijn gesteld in deze disclaimer.

2. AANSPRAKELIJKHEID


A. ZORGVULDIGHEID
i. HEUS Sport betracht alle mogelijke zorg om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren, aan te vullen en eventuele onjuistheden ongedaan te maken.

B. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
       i.         Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan HEUS Sport u geen garantie of recht op aanspraak bieden, voor wat betreft de juistheid van de op de website opgenomen informatie.
     ii.         Alle informatie op de website is vrijblijvend. Voor wat betreft eventuele prijzen voor producten of dienstverlening geldt dat deze zijn opgenomen onder het voorbehoud van mogelijke type-, taal- of programmeerfouten. Voor dergelijke fouten geldt eveneens beperkte aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid van dit artikel (2 B onder i).
    iii.         Dergelijke fouten kunnen HEUS Sport niet binden. De informatie op de website kan niet als concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst worden verstaan.

C. HYPERLINKS
       i.         Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HEUS Sport geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de daarop aangeboden producten of diensten.
     ii.         De onder punt A genoemde zorgvuldigheidseisen zijn onverkort van toepassing op content dat via hyperlinks beschikbaar wordt gesteld op de website van HEUS Sport. De informatie op dergelijke websites wordt door HEUS Sport niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
    iii.         Op andere websites linken naar de website clubfanz.nl is toegestaan, op voorwaarde dat dit de goede naam van HEUS Sport niet aantast.

3. AUTEURSRECHTEN

A. HEUS SPORT ALS RECHTHEBBENDE
       i.         Alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, betreffende de informatie en andere inhoud op de website berusten bij HEUS Sport of haar licentiegevers.
     ii.         Het is niet toegestaan werken van HEUS Sport te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, tenzij gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingen in lid B van dit artikel.

B. UITZONDERINGEN
       i.         Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op de Website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEUS Sport.
     ii.         Uitdrukkelijke toestemming is niet vereist voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, onder andere maar niet uitsluitend, met deugdelijke bronvermelding naar de website van HEUS Sport te citeren.

4. OVERIG

A. WIJZIGINGEN
i. HEUS Sport behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en/of aanverwante aangeboden dienstverlening, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. U kunt periodiek nagaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

B. VRAGEN
i. Bij vragen kunt u contact opnemen via: [email protected]

C. VERSIE
i. De huidige versie van deze disclaimer is 20230626.